Blue ocean

Luật sư dân sự

XE “BIỂN XANH” THANH LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

XE “BIỂN XANH” THANH LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ pháp lý - Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; - Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông ...
Điều kiện nhận  nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý. Luật nuôi con nuôi 2010 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP II. Nội dung. 1. Điều kiện của người nhận nuôi con nuôi là người nước ngoài. Việc nuôi con nuôi ...
KHI NÀO GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUÂT?

KHI NÀO GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUÂT?

Điều kiện giao dịch dân sự có hiệu lực Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành ...
CĂN CỨ  PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; 2. Tư vấn của Luật sư Vấn đề chấm dứt hợp đồng được quy định cụ thể tại điều 422 BLDS 2015 như ...
IM LẶNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỒNG Ý KHÔNG?

IM LẶNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỒNG Ý KHÔNG?

Căn cứ pháp lý - Bộ luật dân sự 2015; Nội dung tư vấn 2.1. Thời điểm giao kết và có hiệu lực của hợp đồng Theo quy định tại Điều 400 Bộ luật dân sự ...
MỨC BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

MỨC BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn chết người Theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 về căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ...
NHỮNG TRƯỜNG HỢP GÂY THIỆT HẠI MÀ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP GÂY THIỆT HẠI MÀ KHÔNG PHẢI BỒI THƯỜNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Trường hợp miễn bồi thường trong hợp đồng Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên ...
HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN LẬP TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 MÀ SAU NGÀY NÀY MỚI XẢY RA TRANH CHẤP THÌ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA HỢP ĐỒNG GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN LẬP TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 MÀ SAU NGÀY NÀY MỚI XẢY RA TRANH CHẤP THÌ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA HỢP ĐỒNG GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2005; - Bộ luật Dân sự 2015. 2. Nội dung tư vấn Trước tiên, cần phải so sánh sự khác biệt quy định về lãi ...
GIẤY VAY TIỀN VIẾT TAY CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

GIẤY VAY TIỀN VIẾT TAY CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

1. Cho vay bằng giấy viết tay có hợp pháp không? Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản được định nghĩa như sau: ...