Blue ocean

Thừa phát lại

Thừa phát lại là gì ?

Thừa phát lại là gì ?

     I. Cơ sở pháp lý   - Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí ...