Blue ocean

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký quốc tế về nhãn hiệu theo Thỏa ước  Madrid

Thủ tục đăng ký quốc tế về nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, được sửa đổi năm 1979; 2. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung ...
Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009; 2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy ...
Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu gồm: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ ...
Thủ tục Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn gồm: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm ...
Tư vấn bảo hộ quyền của tác giả thiết kế bố trí

Tư vấn bảo hộ quyền của tác giả thiết kế bố trí

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về quyền của tác giả thiết kế bố trí: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí ...
Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ ...
Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ ...
Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009. 2. Nghị định ...
 Trang:    1  2