Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC HOÀN THÀNH MÃ SỐ THUẾ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

01/07/2021 19:26

Trước khi làm thủ tục giải thể với Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Trình tự thực hiện như sau:
1. Trước khi tiến hành thủ tục hoàn thành mã số thuế với cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
- Thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có với cơ quan quản lý thuế;
- Đối với doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc, phải tiến hành đóng mã số thuế của các đơn vị trước khi tiến hành chấm dứt mã số thuế của doanh nghiệp.
Thủ tục hoàn thành mã số thuế trước khi giải thể doanh nghiệp
2. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ về tài sản, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế để tiến hành đóng mã số thuế.
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm các giấy tờ sau:
*Đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể
- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc);
- Quyết định giải thể của doanh nghiệp;
- Đối với đơn vị phụ thuộc thì kèm thêm các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
*Đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên; của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;
- Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu liệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay