Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

24/06/2021 20:47

Những trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ:
a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.
c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ:
+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;
+ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp;
+Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng để đại diện doanh nghiệp làm thủ tục giảm vốn điều lệ;
+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
+ Danh sách thành viên công ty.
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
- Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.
* Sau khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ và nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin thay đổi trên trang cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.
Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ có làm thay đổi đến mức đóng thuế môn bài, thì doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung đến cơ quan thuế.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay