Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu -HK02

Để thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu hay đăng ký tạm trú, tạm vắng thì người thay đổi cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là một trong những biểu mẫu được sử dụng trong thủ tục thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Sau đây, Luật Đại An Phát xin cung cấp mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo đúng quy định của pháp luật dưới đây:

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK02 ban hành
 theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………...………………..…………………………………. ………………………..……….......
I. Thông tin về người viết phiếu báo
1. Họ và tên (1):………………………………......…………………..……..…….…..2. Giới tính: ……..……............
3. CMND số:……………………………........................……4. Hộ chiếu số: …………………..……........................
5. Nơi thường trú: ………………...…….…………………..……………………………………………….……........
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
Số điện thoại liên hệ:
II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Họ và tên (1):…………………...……………………..…………………..………2. Giới tính: ……..……............
3. Ngày, tháng, năm sinh:……...…/…..….…/…….….……4. Dân tộc:……...…5. Quốc tịch:……………...............
6. CMND số:……….……………………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………………..……...................................
8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….………………………….………..…….…………....
9. Quê quán: ……………………………….………………………………………………………..…….…………..
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….……………………...……………….………….…..………..……………....
11. Nơi thường trú: ………………...………..………………………….………………………………...........…......
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..………..………..…………………….…………………....
Số điện thoại liên hệ:………….……..…........
……..…….….……………..………..………..……………………..................................
13. Họ và tên chủ hộ:…………..………….………..……………………………….…….……….....................….....
14. Quan hệ với chủ hộ:………........…..
…………………......…………………......…………………....………….................................
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…….……..….……………………………...…...................................
16. Những người cùng thay đổi:
 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm   sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân
tộc

Quốc
tịch

CMND số
(hoặc  Hộ   chiếu  số)

Quan hệ với  người có  thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…….………...,ngày………...tháng………...năm………...

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
 

…….………...,ngày………...tháng………...năm…...
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 


XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….…………………………………………………........
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................
.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………..................................................................................

 
 

……….……...ngày ………tháng………..năm…….……
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 (1) Viết chữ in hoa đủ dấu
(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.
(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.