Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Mẫu phiếu bản khai nhân khẩu - HK01

Bản khai nhân khẩu được dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên để đăng ký thay đổi hộ khẩu thường trú hoặc để đăng ký tạm trú. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý độc giả biểu mẫu bản khai nhân khẩu đúng với quy định của pháp luật hiện nay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Mẫu HK01 ban hành theoTT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014
BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ 14 tuổi trở lên)
1. Họ và tên (1):.................................................................................................................................................
2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ........................................................................................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: …............../........……./…..............4. Giới tính:......................................................
5. Nơi sinh:........................................................................................................................................................
6. Nguyên quán:.................................................................................................................................................
7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:….......................9. Quốc tịch:.....................................................
10. CMND số:…………………………………………...…11. Hộ chiếu số:..................................................
12. Nơi thường trú:.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
14. Trình độ học vấn (2):…........……………15. Trình độ chuyên môn (3):......................................................
16. Biết tiếng dân tộc:……………...............17. Trình độ ngoại ngữ:...............................................................
18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở
(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)
Nghề nghiệp, nơi làm việc
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):.............................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ chỗ ở hiện nay
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.
  ............., ngày.......... tháng........... năm..............
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
                    (Ký, ghi rõ họ tên)
____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;
(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ "không biết chữ");
(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.
(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).