Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Biểu mẫu chuyển hộ khẩu

 

Công an huyện..............
Công an xã ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số: ....../GCHK

 

 

1. Họ và tên (1): ............................................................................................................................................................
2. Tên gọi khác (nếu có):..............................................................................................................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................4. Giới tính:.....................................................................
5. Nơi sinh:...................................................................................................................................................................
6. Nguyên quán:............................................................................................................................................................
7. Dân tộc: …………………….8. Tôn giáo: …………9. Quốc tịch:.........................................................................
10. Nơi thường trú:.......................................................................................................................................................
11. Họ và tên chủ hộ nơi đi: ……………..12. Quan hệ với chủ hộ:............................................................................
13. Lý do chuyển hộ khẩu: ..........................................................................................................................................
14. Nơi chuyển đến:
15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                           …………., ngày……tháng…..năm.....
                                                                                                                                          TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
                                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.
(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.
Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.