Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Biểu mẫu khởi kiện tranh chấp đất đai

Hiện nay, việc tranh chấp, kiện tụng đất đai xảy ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết đơn khởi kiện, nhiều trường hợp người dân nộp đơn khởi kiện nhưng bị Tòa án từ chối và trả lại đơn vì hình thức và nội dung không đúng theo quy định của pháp luật. Vậy, hình thức, nội dung đơn khởi kiện như thế nào mới đúng theo quy định của pháp luật, sau đây luật Đại An Phát cung cấp cho bạn “biểu mẫu khởi kiện tranh chấp đất đai”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….
 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2).....................................................................................................................
Người khởi kiện: (3).......................................................................................................................................................
Địa chỉ: (4) ......................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ……………….....................….............(nếu có); số fax: …………..............................……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……….............................................................................................................................. (nếu có)
Người bị kiện: (5)..........................................................................................................................................................
Địa chỉ (6) ......................................................................................................................................................................
Số điện thoại: …………….......................................……(nếu có); số fax: …….........................…………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……….............................................................................................................................. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).........................................................................................................
Địa chỉ: (8).......................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ……………...........................……(nếu có); số fax: ………........................................………...(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử : ………………………………...........................................................................................(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...................................................................................................
Địa chỉ: (10) ....................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ………….................................………(nếu có); số fax: ……...............................…………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…….......................................................................................... (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)
1. ..........................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................

Người làm chứng (nếu có) (12)........................................................................................................................................
Địa chỉ: (13) .....................................................................................................................................................................
Số điện thoại: …………….....................................……(nếu có); số fax: ............................………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ………………………...….............................................................................….…......... (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)...............................................................................
1......................................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................................
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ..........................................
 

                                                                  Người khởi kiện (16)


Hướng dẫn sử dụng mẫu
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; đối với vụ án giải quyết tranh chấp đất đai, Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất. (ví dụ, bạn đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhưng thửa đất có tranh chấp tọa lạc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)
(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.
(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty Luật TNHH Đại An Phát có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).
(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trên đây, Luật Đại An Phát đã hướng dẫn bạn về "biểu mẫu khởi kiện tranh chấp đất đai". Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ về  tố tụng như: tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính...
Bài viết có giá trị tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.